Ask a question – answer a question.

Ask a question:

  Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a489079c-7a1a-491c-97a8-88f20073184aDismiss
 • How big is the universe?

  18 days ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/55d0efa2-3e4f-4261-8449-590e177158d8Dismiss
 • 1
  how long it take to go to the moon

  2 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/bd775e0a-224e-4455-bce0-d29ad61403e5Dismiss
 • how interesting is this?

  3 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/723b31df-8cee-4b49-b2e4-e4ba737ca323Dismiss
 • 2
  how big is the sun

  3 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1d9ed88e-ea24-42f3-a26f-a6953f00d67cDismiss
 • 2
  teste

  4 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/0ce55177-def5-4f3d-a5a6-8faee2d578dcDismiss
 • Một xe lửa đi từ ga A đến ga B. Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga B đến ga A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5km/h. Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300km. Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645km.

  4 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/9a73707c-f451-4cdb-97ef-3720279539f4Dismiss
 • what's covid-19

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/6818bc1e-c505-47c0-ad10-d71a8943a064Dismiss
 • 3
  How many people are here?

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/b28f325e-bd89-4e89-91c9-fef9da5fdc31Dismiss
 • cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB 1) so sánh BC và DE 2) tam giác ACD và tam giác ABE là tam giác gì? 3)gọi M là trung điểm của BE chứng minh AM vuông góc với BE

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/b9db6bd1-5fdb-490b-ab2d-236bbefa787aDismiss
 • cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/8ceb0a79-2a29-4750-af9c-d68d8b73f213Dismiss
 • cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/c578fc4f-9d89-4184-ad29-019e98f28708Dismiss
 • cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB

  5 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/6dd7c53d-e1ff-48b7-aee1-0b7e367e379eDismiss
 • 你最近好嗎

  6 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1292c99f-af0b-40f4-b3bb-7206d26c9f8fDismiss
 • 哈囉

  6 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/70d20e4b-8f84-4e03-953c-7d45eb6533b8Dismiss
 • what's up with this anyway

  6 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a8e9014e-a96e-461c-a69c-55d40b8c9a48Dismiss
 • 1
  What would be a good question to ask?

  7 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/c53ee2b2-65b1-4f5e-ad62-27981cc4abc7Dismiss
 • 1
  what time

  8 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a649c7a7-4e0e-4365-8e26-379d4b57ba4fDismiss
 • 2
  what time is it now

  9 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/da282299-a342-463f-9378-6faad3aad806Dismiss
 • 1
  how far are you from starbucks?

  10 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/69644d9b-7ca1-4d73-a4d9-ec85c05e8bf1Dismiss
 • hi

  10 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a34268ec-a821-48ba-98ee-ccf0bc8a5f85Dismiss
 • hello?

  10 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/55e20a05-d208-43a3-a7a4-58cf682a1220Dismiss
 • 1
  What You Name

  10 months ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1d822901-d623-4689-8d55-e0f4f1d10431Dismiss
 • 1
  coffee?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/20c282af-f202-4a61-9058-4dc790a8cfb8Dismiss
 • 1
  test web question

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1c4e259b-d91e-476e-9f7e-aaab91ce1a01Dismiss
 • 1
  hello

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/8914b1b6-2260-4b14-a856-273496c273d6Dismiss
 • 1
  who is donald trump

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/e93cab07-4a90-4cca-af67-0a9cf25f8dcbDismiss
 • lol

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/d969026e-a1b5-4a97-be61-4baebacb7b91Dismiss
 • 6
  What is the day

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/c0945ae9-07a3-4a21-893b-7e068505dea2Dismiss
 • 1
  1

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/01ecaf11-351b-465c-b82c-e0081eecbe0eDismiss
 • 1
  main question

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/f5761fff-4da6-4897-b786-8709ac8f84f7Dismiss
 • test

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/9bdcb798-a2f2-47ae-b0c4-9bb0fa4b6669Dismiss
 • 1
  When will you get a TLS cert?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/ab5262fc-fafc-4e8a-a15a-fae52cf9864dDismiss
 • 2
  django

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/511a5742-5ced-483a-abe3-700561a7be54Dismiss
 • 1
  flask

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1e87b86d-8283-4e76-b91c-f3afc068824fDismiss
 • name

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/65c9c7e3-1aba-4983-bc02-16471e63e383Dismiss
 • 3
  what time is it

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/0c716df1-93fc-47a3-a81a-e88e110cea9dDismiss
 • 1
  Test

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/43dcb187-60b7-4c1f-9c1c-4bfa907e7c2aDismiss
 • what is your name

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/19a9709e-f49c-4d93-a5bb-3c2326b1f42aDismiss
 • 2
  Is flask fast enough

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/253657b6-aa74-4063-aba9-e4d1adc43d1bDismiss
 • 1
  flask vs django, which is better?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/b039076e-313e-43ea-bcab-23272b92c06aDismiss
 • 1
  where is markham?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/5ba777b7-f5b3-4c3b-afc0-acb731fb6ac0Dismiss
 • 3
  Where is Taiwan?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1863a52c-7201-4050-ac1b-5298d4b2341fDismiss
 • 1
  What is a cockabon

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a0acb064-290c-4cd4-9f07-a00a35b83f19Dismiss
 • What is your name

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/5cabd326-014c-408b-bac6-1a06591ffc18Dismiss
 • 1
  What happened with mr Rochester in his room and what jane did to help him

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/3a383ff0-caf0-47b0-aa00-bb4aa3495529Dismiss
 • Why Was Jefferson worried when spain stopped allowing the U.S to use the lower Mississippi?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a91e10ce-c7f7-4118-b5b6-811dc27427faDismiss
 • What is rcc

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/4542e9fd-5d4e-4d0c-ba3c-35fcdf188940Dismiss
 • 2
  The best alternate headline for this Article would be

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/e2cc7c42-c10f-4629-86f8-d07774512edbDismiss
 • 1
  What is father

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/e2e78429-d73e-4b86-8ffd-ece0cc372d1cDismiss
 • 1
  Hoe

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/3c86b5f5-7e69-4c16-9b70-2052001001c9Dismiss
 • 1
  what is the best country to travel in may?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/d4262839-f8ff-42f9-86b5-cf036f61cf3dDismiss
 • 1
  Python

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/2b071e26-800a-463d-8166-ac8cd96467e6Dismiss
 • 1
  Is this really built on python and flake?

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/edda95e0-fe2f-4357-90d5-4461103021fbDismiss
 • 1
  ㅇㅁㅇㅁㄴㅇ

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/f0915103-8a87-4164-8b29-a3dfa804e03eDismiss
 • 2
  how are you

  a year ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/7e7e4b58-6a27-4402-96e2-ab2aebc5bdf8Dismiss
 • 13121

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/78d8b5cd-f45a-446f-baf3-dba7ed6e4aeeDismiss
 • tt

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/1c00c7f2-9ebd-4e35-97de-a379c2843444Dismiss
 • 1
  weather

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/9659c685-a671-4a54-bc0f-a96d6c5a6165Dismiss
 • aapl

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/0e795ce9-edc5-4f62-ab25-e9e687a9d853Dismiss
 • weather

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/3787c002-b1ba-4e5d-8423-4fe1e353d395Dismiss
 • 1
  n jj

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/a169eaf4-a5df-473d-b836-0adba50935f0Dismiss
 • 1
  What are some interesting Sherlock Holmes puzzles?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/fa628a9f-24e0-405c-a3e3-442818b565aaDismiss
 • What are some interesting Sherlock Holmes puzzles?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/9efd2fe9-0c8b-4ca4-b8d3-6a09698f7ffeDismiss
 • what are the best apps can save you time every day?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/75950f85-db61-4e97-a80b-cd4acd583193Dismiss
 • 2
  hi there. what's my number?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/abb9df75-7116-45eb-9c92-a7e8c4ce29bfDismiss
 • 1
  cual es el animal mas grande el mundo?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/797d220a-fa9c-440d-80a5-e3cadd68cbeaDismiss
 • what are the best tech conferences?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/c31c2abc-4ae8-4a2c-81be-a03150632178Dismiss
 • 2
  hello

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/ad49224d-5050-4dd0-bc6e-f68f73ad1ea4Dismiss
 • 1
  What to visit in San Francisco?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/8d87c820-34f0-4958-8334-74beaa89072cDismiss
 • 1
  How do you make homemade chili?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/6bb34820-37a8-4fed-89b2-4aaa881e5da6Dismiss
 • In the entire history of humans, what is the strangest idea we have conceived?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/ce3fdbe0-927b-4ad6-bbff-d356d9bdcd78Dismiss
 • 3
  What is the best country to travel?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/13689c0c-ebed-4a89-bef9-758eed687e0fDismiss
 • 5
  What are the best books for practical wisdom?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/8b7b7b51-915c-451e-997b-31d8dc2c8683Dismiss
 • 1
  As a psychologist, who is the most disturbing individual you have ever met?

  2 years ago

 • Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/646cd27b-f909-41de-bbb5-ca304a047cf3Dismiss
 • 3
  What are some mindblowing facts about psychology?

  2 years ago