Gambarkan grafik fungsi y=x²-5x-3 dan fungsi y = x-2 dan tunjukkan titik potong kedua fungsi tersebut

Back to questions feed

    Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/007ccd01-8e4a-4907-964a-9bd3bb823116Dismiss
  • Gambarkan grafik fungsi y=x²-5x-3 dan fungsi y = x-2 dan tunjukkan titik potong kedua fungsi tersebut

    6 days ago