cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB 1) so sánh BC và DE 2) tam giác ACD và tam giác ABE là tam giác gì? 3)gọi M là trung điểm của BE chứng minh AM vuông góc với BE

Back to questions feed

    Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/b28f325e-bd89-4e89-91c9-fef9da5fdc31Dismiss
  • cho tam giác nhọn ABC , trên tia đối của AB, lấy AD =AC,, trên tia đối của tia AC lấy AE=AB 1) so sánh BC và DE 2) tam giác ACD và tam giác ABE là tam giác gì? 3)gọi M là trung điểm của BE chứng minh AM vuông góc với BE

    2 months ago